R E G U L A M I N
KOŁA PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
PTTK

im. Klimka Bachledy
w Zakopanem

Regulamin powyższy został uchwalony przez Zebranie Koła w dniu 20 grudnia 2018 roku oraz zatwierdzony przez Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego” PTTK w Zakopanem Uchwałą nr 10/2018 z dnia 20.12.2018 roku

Rozdział I

Cele i zadania Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy przy Zarządzie Oddziału „Tatrzańskiego” PTTK w Zakopanem

§ 1


1. Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy przy Zarządzie Oddziału „Tatrzańskiego” PTTK w Zakopanem jest podstawowym ogniwem zrzeszania się przewodników tatrzańskich w PTTK.
2. Koło działa nadal w ramach struktury organizacyjnej Oddziału „Tatrzańskiego” PTTK w Zakopanem na podstawie niniejszego, znowelizowanego regulaminu i jest kontynuatorem dotychczas działającego Koła powstałego w dniu 6 października 1951 roku.

§ 2

1. Koło Przewodników Tatrzańskich PTTK jak wyżej zrzesza przewodników tatrzańskich posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, którzy należą do PTTK, opłacają składki członka PTTK oraz składki dodatkowe uchwalone przez Walne Zebranie Koła.
2. Koło może zrzeszać również przewodników – członków PTTK, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych posiadali uprawnienia przewodnickie nadane przez PTTK, a uprawnień tych nie potwierdzili jako uprawnienia państwowe w myśl ustawy o usługach turystycznych.

§ 3

1. Koło może zrzeszać i grupować również przewodników tatrzańskich PTTK, spoza terenu działalności Oddziału „Tatrzańskiego” PTTK.
2. Koło może powoływać sekcje specjalistyczne i grupy zainteresowań w poszczególnych dziedzinach lub wybranych dziedzinach turystyki kwalifikowanej.
3. Członek Koła może być członkiem innej organizacji lub stowarzyszenia przewodników tatrzańskich pozostającego poza strukturami organizacyjnymi PTTK.

§ 4

1. Do zadań Koła należy:
1) zrzeszanie w PTTK przewodników posiadających uprawnienia nadane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) obsługa ruchu turystycznego w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień, na zlecenie uprawnionych organizatorów turystyki,

3) prowadzenie szkolenia i dokształcania przewodników,
4) organizowanie kursów dla kandydatów na przewodników,
5) prowadzenie działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów szkoleniowych,
6) prowadzenie działalności socjalno-bytowej dla członków Koła,
7) prowadzenie działalności krajoznawczej oraz organizowanie i ułatwienie przewodnikom uprawiania turystyki we wszelkich jej formach,
8) współdziałanie z Zarządem Oddziału, w zakresie:
a) przydzielania przewodnikom wycieczek,
b) ustanawiania stawek i zasad płacowych,
c) tworzenia i wykorzystania funduszu przewodnickiego,
d) sprzętu i odzieży ochronnej,
e) wyróżnienia i odznaczenia przewodników, jako dowodu uznania za ich pracę i działalność społeczną,
9) współdziałanie z Komisją Przewodnicką Zarządu Głównego PTTK oraz Centralnym Ośrodkiem Przewodnictwa i Pilotażu PTTK,
10) służenie fachową wiedzą przewodnicką innym jednostkom organizacyjnym oraz komisjom działającym przy Oddziale PTTK w realizowaniu ich zadań programowych.

§ 5

1. Koło posiada własną środowiskową odznakę przewodnicką, którą stanowi „blacha” środowiskowa o kształcie okrągłym średnicy 50 mm z napisem na obwodzie „PRZEWODNIK TATRZAŃSKI ZAKOPANE” wewnątrz wpisany sześciobok o bokach półkolistych wklęsłych stanowiący obramowanie wizerunku kozicy o profilu zwróconym w prawą stronę i stojącej na kwiatach leluji wypuszczającej swe pędy z formy serduszka.
2. Odznaka Koła podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Koło używa sztandaru o wymiarach 1 x 1 metr, na którym z jednej strony na zielonym tle znajduje się wyhaftowany napis: KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH PTTK ZAKOPANE, na stronie drugiej na tle białym znajduje się napis: 1875 – 1975 oraz dwie odznaki: odznaka przewodnika tatrzańskiego z Mnichem oraz odznaka środowiska zakopiańskiego z kozicą.
4. Odznaka przewodnicka Koła może być używana obok odznaki przewodnickiej właściwej dla danego rodzaju przewodnictwa.
5. Koło przyjmuje imię Klimka Bachledy.
6. Koło używa również odznaki organizacyjnej PTTK, której wzór określa art. 5 statutu PTTK.


Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

1. Członkiem Koła może być przewodnik tatrzański – członek PTTK, który złoży deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Koła.
2. Członek Koła ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła,
3) korzystać z pomocy i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK,
4) nosić odznakę organizacyjną PTTK oraz odznaki przewodnickie.
3. Członek Koła jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności PTTK,
3) dbać o dobre imię PTTK i przewodnictwa,
4) regularnie opłacać składkę członkowską PTTK oraz składkę dodatkową uchwaloną przez Walne Zebranie Koła.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków członków PTTK określa: „Karta praw i obowiązków członka PTTK” uchwalona przez Zarząd Główny PTTK.

§ 7

1. Utrata członkostwa Koła następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z Koła PTTK,
2) skreślenia z listy członków PTTK wskutek zalegania z opłatą składki za okres dłuższy niż 3 miesiące,
3) wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
2. Utrata członkostwa Koła może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu Koła, wskutek zalegania z opłatą składki dodatkowej uchwalonej przez Walne Zebranie Koła.
3. Skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Koła do Zarządu Oddziału PTTK w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.


Rozdział III

Władze Koła

§ 8

1. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Koła, zwane dalej „Zebraniem”,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Zebranie jest najwyższą władzą Koła.
4. Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Koła co najmniej 1 raz w roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu i oceny działalności Zarządu oraz dla dokonania wyboru władz Koła po upływie jego kadencji i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
5. Zebranie Koła dokonuje wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału PTTK według zasad określonych regulaminem wyborczym ustalonym przez Zarząd Główny PTTK, w liczbie określonej kluczem wyborczym ustalonym przez Zarząd Oddziału PTTK.
6. Zebranie Koła uchwala wysokość dodatkowej składki członkowskiej, o której mowa w § 2 pkt 1.

§ 9

1. Zebranie Koła jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym regulaminem i uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Koła w pierwszym terminie, a bez względu na ilość członków w drugim terminie.
2. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Koła.
3. Zebranie Koła podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Wybory władz Koła oraz delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 10

1. Zebranie Koła poza przykładami określonymi w § 8, może być ponadto zwołane:
1) z inicjatywy Zarządu Koła,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.
2. Zebranie Koła, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) winno być zwołane w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

§ 11

1. Termin, miejsce i porządek obrad Zebrania należy podać do wiadomości członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.
2. Porządek obrad Zebrania powinien obejmować:
1) otwarcie Zebrania, wybór prezydium w tym przewodniczącego i sekretarza obrad, ustalenie prawomocności Zebrania, uchwalenie porządku obrad,
2) sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła,
3) dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie uchwał.
3. Jeżeli Zebranie Koła dokonuje również wyborów, to porządek obrad, poza punktami określonymi w ust. 2, powinien zawierać kolejny punkt 4 – wybory, w tym ustalenie list wyborczych, wybór odpowiednich komisji i głosowanie. W tym przypadku porządek obrad należy uzupełnić wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Porządek obrad Zebrania Koła zwołanego w trybie § 9 winien obejmować odpowiednie punkty w zależności od złożonego wniosku.

§ 12

Czynne i bierne prawo wyborcze delegata (delegatów) na Zjazd Oddziału PTTK przysługuje tylko członkom Koła, którzy opłacają składki członkowskie PTTK w Oddziale Tatrzańskim i składki przewodnickie uchwalone w Kole przez jego władze.

§ 13

1. Zarząd Koła kieruje bieżącą działalnością Koła w okresie pomiędzy Zebraniami i ponosi za nią odpowiedzialność przed Zebraniem Koła oraz przed Zarządem Oddziału PTTK.
2. Zarząd Koła składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Koła.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów i sekretarza.
4. Zarząd w okresie kadencji może uzupełnić swój skład drogą kooptacji nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby osób wybranych przez Zebranie Koła.

§ 14

Uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 15

Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby.

§ 16

Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) zwoływanie zebrań Koła,
2) wykonywanie uchwał władz PTTK oraz zebrań Koła,
3) uchwalanie planów pracy oraz preliminarzy budżetowych Koła,
4) zarządzanie funduszami i majątkiem Koła w granicach preliminarza budżetowego,
5) czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych przez członków Koła,
6) prowadzenie ewidencji członków oraz zbieranie składek członka PTTK oraz składek przewodnickich,
7) powoływanie w miarę potrzeby zespołów w szczególności: do spraw szkolenia i do spraw dyscyplinarnych przewodników,
8) opiniowanie i składanie do właściwej komisji egzaminacyjnej przy województwie o nadanie wyższej klasy przewodnickiej, rozszerzenie uprawnień oraz nadanie uprawnień językowych,
9) opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień instruktora przewodnictwa,
10) nadanie godności przewodnika – seniora oraz innych godności zgodnie ze statutem PTTK. Wnioskowanie o nadanie tytułu Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego i Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w Zakopanem: tytuł Zasłużonego Przewodnika Tatrzańskiego może być nadany po 25 latach a tytuł Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego może być nadany po 35 latach wzorowej pracy przewodnickiej. Przy wnioskowaniu o powyższe tytuły należy wziąć również pod uwagę pracę społeczną i inne pozytywne działalności przewodnika. Tytuł Honorowego Przewodnika Tatrzańskiego Koła Przewodników Tatrzańskich PTTK im. Klimka Bachledy w Zakopanem może być również przyznany osobom, które nie są przewodnikami, ale mają wybitne osiągnięcia i szczególnie przyczyniły się do rozwoju turystyki, zdobywania gór i rozwoju Polski. Wnioski te zostają przedstawione na zebraniu ogólnym członków Koła Przewodników Tatrzańskich do zatwierdzenia zwykłą większością głosów,
11) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom Koła zgodnie z zasadami określonymi w karcie praw i obowiązków członka PTTK,
12) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z działalności Koła,
13) opieka nad kandydatami na przewodników,
14) stosowanie na wniosek zespołu do spraw dyscyplinarnych, kar dyscyplinarnych oraz wnioskowanie do właściwych organów o odebranie uprawnień przewodnickich oraz pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek,
15) składanie sprawozdań rocznych i za okres kadencji zebraniu Koła oraz Zarządowi Oddziału.

§ 17

1. Zespół do spraw szkoleniowych jest organem Zarządu Koła realizującym wytyczne władz PTTK w zakresie podnoszenia kwalifikacji fachowych przez przewodników.
2. Do zadań zespołu do spraw szkoleniowych należy:
1) prowadzenie planowanego dokształcania przewodników oraz szkolenia kandydatów na przewodników,
2) opracowywanie programów szkolenia na podstawie zasad i ramowych programów szkolenia,
3) inicjowanie i wydawanie skryptów szkoleniowych.
3. W skład zespołu do spraw szkoleniowych wchodzą przewodnicy posiadający wysokie kwalifikacje i odpowiednie uprawnienia.

§18

1. Do zadań zespołu do spraw dyscyplinarnych należy:
1) rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych członków Koła wnoszonych przez członków indywidualnie lub zbiorowo, na wniosek osób fizycznych lub prawnych oraz pracodawcy. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i odpowiednio uzasadniony,
2) stawianie wniosków do Zarządu Koła w sprawie orzekania kar, przewidzianych statutem PTTK i statutem Oddziału PTTK.
2. Zespół rozpatruje sprawy i orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym.
3. Posiedzenia zespołu są jawne, jednak na wniosek którejkolwiek ze stron lub z uwagi na charakter sprawy, przewodniczący może zarządzić tajność posiedzenia. Posiedzenia zespołu są protokołowane.
4. O decyzji Zarządu Koła w sprawach dyscyplinarnych przysługuje członkowi Koła odwołanie do Zarządu Oddziału PTTK w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Decyzja Zarządu Oddziału jest ostateczna.

§ 19

1. Zarząd Koła może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadkach:
1) naruszenia obowiązków wynikających ze statutu PTTK lub statutu Oddziału PTTK,
2) działania na szkodę PTTK, Oddziału, Koła,
3) zaniechania działalności,
4) naruszenia podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem własnym lub powierzonym.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być podjęta po wysłuchaniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła, chyba, że nie złożyły one wyjaśnień w określonym terminie.
3. W przypadku zawieszenia Zarządu Koła, Zarząd Oddziału PTTK powołuje tymczasowy zarząd, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn zawieszenia oraz zwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty zawieszenia walnego zebrania Koła celem wybrania nowego zarządu lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Koła.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Zebranie Koła.
2. Komisja Rewizyjna Koła wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Koła.
4. Prezes lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła lub jego prezydium.
5. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Koła ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) przedkładanie Zarządowi uwag o wykonaniu preliminarza budżetowego oraz wynikach prowadzonych kontroli,
4) stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.


Rozdział IV

Finanse i majątek Koła

§ 21

1. Koło realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
1) części składek członkowskich PTTK, przypadających dla Koła,
2) innych dodatkowych składek uchwalonych przez władze Koła,
3) wpisowe do PTTK,
4) dotacji, darowizn i innych świadczeń.
2. Niezależnie od składki członkowskiej PTTK, Koło ma prawo ustanowić i pobierać inne składki dodatkowe przeznaczone w całości na działalność Koła w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Koła.
3. Koło może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na działalność programową za zezwoleniem Zarządu Oddziału PTTK, który również określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 22

1. Sposób zarządzania funduszami i majątkiem Koła i majątkiem powierzonym Kołu regulują przepisy obowiązujące w PTTK.
2. Majątek Koła jest majątkiem Oddziału PTTK i w przypadku rozwiązania Koła przechodzi na rzecz Oddziału PTTK, a o jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Główny PTTK.
3. Majątek przekazany Kołu w użytkowanie w przypadku rozwiązania Koła stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.


Rozdział V

Rozwiązanie Koła

§ 23

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić na podstawie uchwały Zebrania Koła podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub bez względu na ilość w drugim terminie.
2. Rozwiązanie Koła może nastąpić również na podstawie uchwały Zarządu Oddziału PTTK w przypadkach określonych statutem Oddziału PTTK.
3. O rozwiązaniu Koła należy zawiadomić Komisję Przewodnicką ZG PTTK.

§ 24

1. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie § 23 ust. 1 likwidatorami Koła są członkowie jego Zarządu.
2. W przypadku rozwiązania Koła na podstawie § 23 ust. 2 likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału PTTK.
3. Likwidację przeprowadza się zgodnie z przepisami obowiązującymi w PTTK.


Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 25

1. Koło używa pieczątki podłużnej o treści:
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział ”TATRZAŃSKI” w Zakopanem
Koło PTTK Przewodników Tatrzańskich im. Klimka Bachledy w Zakopanem
34 – 500 Zakopane, ul. Krupówki 12
tel. 18 20 157 20; 18 20 630 12
2. Koło może używać innych niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków według wzorów wynikających z regulaminu Oddziału i Koła PTTK za zgodą Zarządu Oddziału.
3. Przy lokalu będącym siedzibą Koła bądź innych pomieszczeniach stale używanych przez Koło powinny znajdować się odpowiednie tablice w kolorze zielonym zawierające treść jak w ust.. 1 zaopatrzone w odznakę organizacyjną PTTK.

§ 26

1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK po zasięgnięciu opinii Komisji Przewodnickiej Zarządu Głównego PTTK.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy statutu PTTK i statutu Oddziału PTTK.

Image
ul. Krupówki 12
34-500 Zakopane
tel. 18 20 157 20
biuro@zakopanepttk.pl